Título
Vita Christi d'la reverent Abbadessa dela Trinitat corregit ab les cotacions novament tretes en los marges...
Autor
Villena, Isabel de
Datos de la edición
Carles Amorós
Barcelona
1527
191 ff. ; Fol.
Fuentes
Información técnicaPORTADA DEL EJEMPLAR

SigloXVI/villena1527-1.jpg


[h. 1r]1Portada a dos tintas. Texto en rojo. Grabados en negro.

Vita Christi de la Reverent Abadessa de la Trinitat.

Corregitables acotacions novament tretes en los marges, las quals fins ací en nenguns no son citades, tretes ab moltes noves histories.

[Grabado: escudo con mano alada con espada, león rampante, franjas verticales como la mitad de la bandera de aragón.... en el centro rodeado por elementos arquitectónicos y vegetales decorativos ]


[h. 1v]

Letra capitular de 16 líneas decorada con un grabado de la adoración de los Reyes. Molt alta, molt poderosa cristianíssima Reina e Señora.

[Letra capitular de 16 líneas decorada con un grabado de la adoración de los Reyes. ]

La resplandent llum de devoció que dins vostra altesa clareja li ha descobert que en aquest seu monestir hi havia un devot Vita Christi ordenat per la il•lustre dona Elionor, àlies sor Isabel de Villena , reverent abadessa e mare nostra; i per quant vostra reial celsitut tota en l’amor del gran rey del paradís encesa havia escrit al batle general d’aquest seu regne de València li trametés trellat d’aquell, he pensat fer accepte servei a vostra majestat perquè més prest a ses reials mans pogués atènyer, fer aquell empremptar.
I perquè en la fonda y plorosa vall de llàgrimes d’aquest món miserable los qui ab ales d’alguna mundana llaor s’alcen més profundament en lo baix centre del penós infern devallen; e los qui per les baixes sendes de simple humilitat acaminen més a la summitat de la Ciutat de paradís s’acosten: la virtuosa et digníssima mare Abadessa, predecessora mia, ab la llum del seu clar enteniment mirant los perills que la mundana llaor porta, en tan baix centre de humilitat era devallada que no volgué escriure lo seu nom en alguna part d’aquest llibre, tement que les sues virtuoses obres dins los arxius de humilitat tancades per les iniqües mans de vana glòria no poguessen ésser assaltades, i resplandint en ella les enceses antorxes de la claredat de son il•lustríssim llinatge, així com sos reals parents havien sembrat innumerables actes de gloriosa fama per exaltació de la santa fe cristiana, ella, devotíssima mare, ha volgut sembrar en lo blanc paper d’aquest llibre la llavor de la sua apurada consciència perquè los qui el llegissen poguessen collir fruit de profitosa doctrina, suplicant al gran Rey Jesus volgués ésser lo nauxer i pilot de la barca de son entendre perquè segurament pogués navegar en la gran mar de la sua benaventurada vida; i los raigs del clar sol de justícia entrant per les finestres de la sua lluminosa intel•ligència així en encesa caritat l’escalfaren, que volgué ab afanyós treball compondre aquest tant gran volum et llibre.
E puix ella, humil religiosa, resta lloada d’haver callat lo seu nom en la composició de tant digne llibre, jo en crec atènyer no poc mèrit davant Déu en publicar lo nom de tant singular mare d’immortal memòria digna: sor Isabel de Villena lo ha fet; sor Isabel de Villena l’ha compost; sor Isabel de Villena , ab elegant y dolç estil, l’ha ordenat, no solament per a les devotes sors y filles d’obediència que en la tancada casa d’aquest monestir habiten, mas encara per a tots los qui en aquesta breu, enutjosa et transitòria vida viuen.
Jo, sereníssima e cristianíssima senyora, lo tramet a sa altesa, en lo qual trobarà tan profundes e altes sentències, que clarament coneixerà que lo Esperit Sant era lo regidor de l’enteniment e ploma de tan digníssima e reverent mare, qui era tan afectada al servici de vostra celsitut, lo estat i vida de la qual exalce i prospere la Santíssima Trinitat.


De la vostra ciutat de València, a .XXVIIII. del mes de març, any mil .CCCCLXXXXVII.
D. V. R. M. (de vostra reial majestat) Humil serventa e oradora, sor Aldonça de Montsoriu , indigna abadessa del monestir de la Santa Trinitat.

[Grabado en la esquina inferior izquierda. ]

[h. 2r]Comienza el texto
[f. 191r]

Capitular de 8 líneas Causa de la conclusió e fi del present llibre.

[Capitular de 8 líneas ]

Com aquesta il•lustre e reverent abadessa, mare e senyora, seguint l’elegant estil de sa real natura e criança, hagués escrit així devotíssimament e verdadera la sagrada vida e mort del nostre redemptor e déu Jesús e de la sua digníssima mare e com la assumpció gloriosa d’aquella, segons lo seu elevat entendre, principiés a descriure, en aquelles grans morts de l’any .MCCCCXC., a dos de juliol, en divendres, dia de la visitació de la mateixa senyora, en lo seixantè any de sa virtuosa edat, fon posat terme al seu mortal viure, perquè, passant a la immortal vida, sentís la vera experiència de l’excel•lència e festa que recitar volia e rebés en l’eternal pàtria complida retribució dels .XLV. anys tan ben despesos en lo present monestir, dels quals los .XXVII. mèritament era estada prelada e abadessa.
Per la mort e absència de la qual les sues filles, criades e súbdites restaren tan recomplides d’irreparable dolor e tristícia, quant d’exemplars de virtuts, zel de religió, saludable doctrina e famosa reputació per sa estimada presència posseïen. E non sols aquestes per tal pèrdua son tribulades e afligides, mas certament tota Espanya resta òrfena de general e piadosa mare.
E perquè sia manifest als llegidors que les escriptures e obres per tanta senyora començades no és dona neguna que aquelles puga ni baste acabar, ab esta conclusió pendrà fi lo present llibre. Que la utilitat e devoció que los que el llegiran ne reportaran sia augment de l’accidental glòria d’aquella singular dona qui l’ha ordenat. E a l’alta majestat divina d’on totes les gràcies e dons devallen sia donada per tots llaor, honor, glòria e benedició in secula seculorum. Amén.
[f. 191v]

Comença la taula

Sigue la tabla...
[f. 195v]A llaor e glòria de nostre senyor Jesucrist e de la sacratíssima verge Maria mare sua, fou empremtat lo present llibre en la insigne ciutat de Barcelona per Carles Amorós Provençal, nomenat Vita Christi, de la Abadessa del monestir de les monges de la Trinitat de València. Acabat a .XX. d’abril, any mil .D.XXVII.[Grabado: dos hipogrifos sosteniendo un escudo con la inscripción: “A” apoyado sobre el tronco de un árbol; al pie, un perro, y, a los lados, las letras: “R” y “L”. Enmarcándolo todo una cenefa con formas geométricas y flores. ]


[TRADUCCIÓN]

Muy alta, muy poderosa cristianísima Reina y Señora

La resplandeciente luz de devoción que en vuestra alteza clarea le ha descubierto que en este monasterio suyo había un devoto Vita Christi ordenado por la ilustre mujer Elionor, alias sor Isabel de Villena, nuestra reverenda abadesa y madre; y dado que vuestra real celsitud encendida toda en el amor al gran rey del paraíso había escrito al batle (administrador) general de este reino suyo de Valencia le enviara copia de aquel, he creído hacer agradable servicio a vuestra majestad para que más rápido a sus reales manos pudiera llegar, hacerlo imprimir.
Y porque en el hondo y lloroso valle de lágrimas de este mundo miserable quienes se alzan con alas de alguna alabanza mundana, más profundamente bajan al bajo centro del infierno; y quienes por las bajas sendas de la simple humildad caminan, más a la altura de la ciudad del paraíso se acercan: la virtuosa y dignísima madre abadesa, predecesora mía, mirando con la luz de su claro entendimiento los peligros que la alabanza mundana conlleva, a tan bajo centro de humildad descendió que no quiso escribir su nombre en ninguna parte de este libro, temiendo que sus virtuosas obras encerradas en los archivos de humildad no pudieran ser asaltadas por las inicuas manos de vanagloria, y resplandeciendo en ella las encendidas antorchas de la claridad de su ilustrísimo linaje, así como sus reales padres habían sembrado innumerables actos de gloriosa fama por exaltación de la santa fe cristiana, ella, devotísima madre, ha querido sembrar en el blanco papel de este libro la semilla de su apurada consciencia para que los que lo leyeran pudieran recoger fruto de provechosa doctrina, suplicando al gran Rey Jesús que quisiera ser el contramaestre (naucher) y piloto de la barca de su entendimiento para que pudiera navegar de forma segura en la gran mar de su bienaventurada vida: y los rayos del gran sol de justicia, entrando por las ventanas de su luminosa inteligencia, en tan encendida caridad la calentaron que quiso, con afanoso trabajo, componer este gran volumen y libro.
Y, ya que ella, humilde religiosa, queda alabada de haber callado su nombre en la composición de tan digno libro, yo creo conseguir no poco mérito ante Dios al publicar el nombre de tan singular madre, digna de inmortal memoria: sor Isabel de Villena lo ha hecho; sor Isabel de Villena lo ha compuesto; sor Isabel de Villena, con elegante y dulce estilo, lo ha ordenado no solamente para sus devotas hermanas e hijas de obediencia que habitan en la casa de clausura de este monasterio, sino más incluso para todos los que en esta breve, molesta y transitoria vida viven.
Yo, serenísima y cristianísima señora, lo envío a su alteza. En él (en lo qual) encontrará tan profundas altas sentencias que claramente conocerá que el Espíritu Santo fue el regidor del entendimiento y la pluma de tan dignísima y reverenda madre, que era tan adepta (aficionada/fiel) al servicio de vuestra celsitud, cuyo estado y vida exalte y prospere la Santísima Trinidad.


De vuestra ciudad de Valencia, a .XXVIIII. del mes de marzo, año mil .CCCCLXXXXVII.
D.V.R.M. (De Vuestra Real Majestad) Humilde sirvienta y oradora, sor Aldonça de Montsoriu, Indigna abadesa del monasterio de la santa Trinitad.

Comienza el texto

Causa de la conclusión y fin del presente libro

Como esta ilustre y reverenda abadesa, madre y señora, siguiendo el elegante estilo de su real naturaleza y educación, hubiera escrito tan devotísimamente y de forma tan verdadera la sagrada vida y muerte de nuestro redentor y dios Jesús y de su dignísima madre y de la asunción gloriosa de aquella, según su elevado entendimiento empezara a escribir en aquellas grandes muertes, del año .MCCCCXC., a dos de julio, en viernes, día de la visitación de la misma señora, en el sesentavo año de su virtuosa edad, fue puesto término a su mortal vivir, para que, pasando a la vida inmortal, sintiera la verdadera experiencia de la excelencia y fiesta que recitar quería y recibiera en la patria eterna cumplida retribución de los .XLV. años tan bien gastados en el presente monasterio, de los cuales los .XXVII. fue con mérito prelada y abadesa.
Por su muerte y ausencia sus hijas, criadas y súbditas quedaron tan llenas de irreparable dolor y tristeza como virtudes ejemplares, celo de religión, saludable doctrina y famosa reputación por su estimada presencia poseían. Y no solo estas por tal pérdida están atribuladas y afligidas, sino que ciertamente toda España queda huérfana (defraudada/robada) de general y piadosa madre.
Y para que sea manifiesto a los lectores que las escrituras y obras por tal señora empezadas no hay mujer ninguna que las pueda ni sea capaz de terminar, con esta conclusión tendrá fin el presente libro. Que la utilidad y devoción que los que lo leerán comunicarán sea aumento de la singular gloria de aquella singular mujer que lo ordenó. Y a la alta majestad divina de donde todas las gracias y dones descienden sean dados por todos alabanza, honor, gloria y bendición in secula seculorum. Amén. Finis.
Para alabanza y gloria de nuestro señor Jesucristo y de la sagradísima virgen María su madre, fue imprimido el presente libro en la insigne Ciudad de Barcelona por Carlos Amorós Provençal, llamado Vita Christi, de la Abadesa del monasterio de las monjas de la Trinidad de Valencia. Acabado a .XX. de abril, año mil .D.XXVII.1. Portada a dos tintas. Texto en rojo. Grabados en negro.